texty o zs

Struktura náhodnosti a náhodnost struktury

Zdeněk Sýkora pracuje ve svém díle již řadu let s vizuální podobou struktury a náhodnosti.

Nejprve se tyto rysy objevují ve strukturálním období v 60. letech. Obrazová plocha je tvořena kombinacemi elementů stejného rozměru. Její podobu Zdeněk Sýkora nejprve volí intuitivně. Později je pro zadaná pravidla a výchozí podmínky vyhledána pomocí počítačového programu struktura, která jim vyhovuje. Ve strukturách z tohoto období je obsaženo působení vyjadřovacích nástrojů člověka. Jednotlivé elementy jako prvky zkonstruovaného jazyka jsou umisťovány v pevném rastru, daném jejich vlastnostmi. Jsou charakteristické pevnou velikostí a pravidelností obrysu. I jejich vnitřní rozčlenění je dáno základními geometrickými obrazci, trojúhelníkem, pravoúhelníkem, kruhem a jejich částmi. Výsledná nepravidelnost struktury celku je vnímána přes mikrostrukturu elementů.

Tento význam dialogu celku a stavebních prvků je v dalších pracích Zdeňka Sýkory postupně rušen. Elementy se zvětšují (v liniových malbách mizí úplně a zůstává makrostruktura křivek). Postupně je též rušen dojem omezenosti výpovědi na obrazovou plochu. Je zrušena závislost os a hranic plátna na osách a hranicích elementů jejich vzájemným nakloněním v šikmém úhlu. Elementy překračující okraje plochy obrazu.

To, co je podstatné, se neodehrává v rámci hranic plátna, ale v celém prostoru. Plátno je pouze výřezem tohoto světa. V liniových malbách mizí kombinatorická povaha a je nahrazena volným pohybem čar. První malby ještě nesou stopy rastru předchozích struktur, ale velmi rychle se jich zbavují. Linie jsou definovány pomocí náhodně generovaných čísel – parametrů tečen za dodržení omezujících podmínek (pro počet možných směrů a pravděpodobnost jednotlivých směrů, barevné škály, délky běhu v jednom směru). Omezující podmínky, které mají vliv na celkový vzhled obrazu, volí Sýkora intuitivně na základě zkušeností s předchozími realizacemi.

Náhodnost je zde užita konstruktivně jako způsob výběru jedné z možných variant vyhovujících stanoveným pravidlům. Zároveň zaručuje, že při realizaci nebudou do díla vneseny jiné vlivy než zadaná pravidla.    

Užití náhody jako prostředku zkoumání a vytváření možných variant je fascinující jak v umění, tak ve vědě. Je nástrojem ke zmapování pole neznáma, je prostředkem, jak se zbavit zátěže předchozího uvažování, paměti.

Fenomén náhodnosti v tvorbě Zdeňka Sýkory je nejen analogií dobrodružství teoretického poznání a hranic deterministické exaktnosti, ale i otevřenosti a možnosti být vždy znovu a znovu překvapen děním světa, možnosti hrát v něm aktivní roli. Tak jak říká J. Cage o své hudbě: „For each of these works I look for something I haven´t yet found. My favorite music is the music I haven´t yet heard. I don´t hear the music I write. I write in order to hear the music I haven´t heard.“ („Pro každé z těchto děl hledám něco, co jsem ještě nenalezl. Moje oblíbená hudba je ta, kterou jsem ještě neslyšel. Neslyším hudbu, kterou píšu. Píši, abych slyšel hudbu, kterou jsem ještě neslyšel.“)

Struktura náhodnosti a náhodnost struktury

In Zdeněk Sýkora Retrospektiva. Galerie hlavního města Prahy, 1995
Autor: Pavel Raiman, 1995
Téma: struktura, náhodnost